За нас

Относно Фондация Хърс

Фондация “ ХЪРС” е регистрирана като юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза с Решение на Софийски градски съд по фирмено дело №457/2011г. и вписана в централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност.

Учредител на фондацията е адвокат с дългогодишен опит в дела за обезщетения на пострадали при непозволени увреждания.

Първи дарители на средства за дейността на фондацията са клиенти на Учредителя, които вече са получили обезщетения за причинените им неимуществени и имуществени вреди като пострадали при пътно-транспортни произшествия или други инциденти.

remi-walle-UOwvwZ9Dy6w-unsplash

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Настоящото съобщение има за цел в съответствие с изискванията за информираност по чл. 13 и чл. 14 от ОРЗД да Ви информира за извършваните от Фондация Хърс дейности по обработване на лични данни, целите, за които се обработват данните, мерките и гаранциите за защитата на обработваните данни, правата Ви и начина, по който може да ги упражните, в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕС от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (по-долу само „Регламент 2016/679“ или „ОРЗД“) и другите приложимите актове на Европейския съюз и на Република България.

Фондация Хърс, е юридическо лице с нестопанска цел, определено за осъществяване на дейност в обществена полза.

Фондация Хърс е администратор на личните данни, които се обработват при или по повод осъществяване на нейната дейност, като адресът на управление на фондацията е: гр. София ул.“Граф Игнатиев“№14 ет.1ап.2 – на който адрес може да изпращате по пощата искания до фондацията като администратор на данни или лично да подадете исканията.

Исканията си може да отправяте и на електронен адрес: hars.foundation@gmail.com,

Фондация Хърс с цел изпълнение на задълженията си по сключените договори за предоставяне на правна, финансова и психологическа помощ обработва лични данни.

За целите на администрирането на персонала (управление на човешките ресурси) и финансово-счетоводната отчетност, фондацията обработва лични данни на основание чл. 6, пар. 1, б. „в“ и чл. 9, пар. 2, б. „б“ от Регламента на кандидати за работа, служители и физически лица, изпълнители по договори и представители на юридически лица – изпълнители по договори. Категориите обработвани данни са относно физическата и социалната, семейната и икономическата идентичност данни за съдебното минало и здравословното състояние на лицата.

Когато  фондацията  обработва данни въз основа на съгласие на субекта, личните данни се обработват само ако лицата свободно, конкретно, информирано и недвусмислено са изразили своето съгласие за обработването.

Обработването на данни се извършва за конкретните и точно определени от закона цели, като данните се обработват законосъобразно и добросъвестно и не могат да се обработват допълнително по начин, несъвместим с тези цели.

Фондацията  не разкрива лични данни на трети страни и получатели, освен ако не е налице законово основание за получаване на данните или данните не са общодостъпни поради включването им в публичен регистър.

Извън случаите на общодостъпност на данните, включени в публичен регистър, получатели на данни съобразно конкретния случай могат да бъдат:

  • Държавни органи и органи, натоварени с публични функции, в рамките на техните правомощия (застрахователни компании, органи на прокуратурата и МВР, съдебните органи  и др);
  • Банки за нуждите на извършвани плащания на възнаграждения;
  • Куриерски фирми и пощенски оператори – за нуждите на осъществяване на кореспонденция с физическите лица-субекти на данни

Като администратор на данни фондацията обработва данни за период с минимална продължителност съгласно целите за обработка и предвиденото в действащото  законодателство в съответствие с принципа за ограничение на съхранението.

За срок от 50 години се съхраняват данните, свързани с трудовоправни и осигурителни отношения, а останалите данни се съхраняват за срок между 2 месеца и 5 години, според вида на данните, определящи законовото задължение за обработването, включително съхраняването им.

Предприетите мерки за защита на личните данни в съответствие с изискванията Регламент 2016/679, са насочени към осигуряване правата на субектите, чиито лични данни се обработват, а именно:

  • Право на достъп;
  • Право на коригиране на неточни или непълни данни;
  • Право на изтриване (правото да бъдеш забравен), ако са приложими условията на чл. 17 от РЕГЛАМЕНТ 2016/679;
  • Право на ограничение на обработването;
  • Право на преносимост на данните, ако са налице условията за преносимост по чл. 20 от РЕГЛАМЕНТ 2016/679;
  • Право на възражение, ако са налице условията на чл. 21 от РЕГЛАМЕНТ 2016/679.
  • Право субектът на данни да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране.

Горните права може да упражните чрез отправено искане до Фондация Хърс (писмено или по електронен път) в което следва да посочите конкретно Вашето искане. Искането следва да бъде подписано и изпратено на адреса фондацията.

Ако смятате, че са нарушени Ваши права по Регламент 2016/679, може да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни или до Административен съд – гр. София.

Фондация Хърс не предава обработваните лични данни в трети държави или международни организации.

С Вътрешни правила на Фондация Хърс за мерките за защита на личните данни, приети с Решение от 21.05.2018г. на Общо събрание на Управителния съвет, са въведени мерки за ефективна защита на обработваните лични и възможност за упражняване правата на субектите на данни, предвидени в РЕГЛАМЕНТ 2016/679.